MIRËSEERDHËT NË WEB FAQEN E KËSHILLIT REPUBLIKAN PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN NË RRUGËT

 

Për shkak të zhvillimit dhe të përparimit të arsimimit në komunikacion dhe edukimit të pjesëmarrësve në komunikacionin, realizimit të bashkëpunimit dhe të koordinimit në zhvillimin e punës së parandaluese në komunikacion dhe të vetëmbrojtjes, përparimit të sigurisë së përgjithshme të komunikacionit në rrugët si çështje me interes shoqëror, si dhe për inicimin dhe propozimin e masave të nevojshme për siguri më të madhe të komunikacionit në rrugët, në Republikën e Maqedonisë funksionon Këshilli Republikan për siguri në komunikacionin në rrugët. (KRSKRR).

АКТUALE


"Konferenca
ndërkombëtare për
rolin e qeverisjes
lokale dhe komunat
në përmirësimin e
sigurisë në
komunikacion në
rrugët lokale dhe
rajonale" - Shkup,
Maqedoni - 20-23
maj 2014

»>me shumë...

»>me shumë...

»>me shumë...

Iniciativa për përpilimin e progra- mit Nacional për siguri të komuni- kacionit në rrugët 2008-2013

»me shumë...

"Sigurit në motor"

»me shumë...

Më 15/12/'07 mbahen kuiz garat regjionale

»me shumë...

31-st World Congress, Istanbul, 15-16 May 2008 Road Transport, Driving Peace and Prosperity

»me shumë...

Seancë solemne e KRSKRR me rastin e 45 vjetorit të ekzistimit të KRSKRR më 21/12/'07 në hotelin Belvi - Shkup

»me shumë...

Raport nga këshillimi profesional të mbajtur në Klubin e deputetëve më 21/11/'07

»me shumë...