Вие сте тука

Членови
 • Стојче Стаменковски е роден 1987 година во  Скопје. По професија е дипломиран економист, магистер по деловно право.  Од 2009 година е вработен во Кабинетот на Министерот за внатрешни работи, каде што во моментов е на работно место Државен советник.  Член на РСБСП од 2011-2015 година како член. Со одлука на Собранието на Република Македонија на 02.03.2015 година е именуван за Претседател на Републичкиот совет. Е-пошта: stojce.stamenkovski@rsbsp.org.mk
 • Роберто Рогожарски  роден 1964 година во  Штип. По професија  дипломиран сообраќаен инжинер, вработен како Секретар во АМД "Штип" Штип. Член на РСБСП од 2016 година.
 • Бисера Мојсоска е родена на 2.10.1990 година во Струга. По професија е дипломиран правник, магистер по деловно право. Работи во Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година.
 • м-р Давид Берат е роден на 07.07.1987 година во Загреб, Хрватска. Дипломира јавна администрација и политички науки на Југоисточниот Европски Универзитет. Од 2008 година е вработен во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година. 
 • Адем Јакупи е роден 01.09.1979 год. во Гостивар. Дипломирал на Електротехнички Факултет – Скопје. Работи како професор во средното техничко училиште во Гостивар. Член на РСБСП – втор мандат
 • Ристо Манчев е роден 1981 година во  Струмица. По професија е дипломиран економист, магистер по Високи Европски Студии.  Член на РСБСП од 2011-2015 година како член. Со одлука на РСБСП на 16.03.2015 година е именуван за Секретар на Републичкиот совет. Е-пошта: risto.mancev@rsbsp.org.mk
 • Фитим Емини е роден 1990 година во Куманово. По професија е Дипломиран архитект, магистер по архитектура. Член на РСБСП од 2015 година.
 • Сања Саздовска е родена 1980 година во Скопје. По професија е дипломиран професор по физичка култура, докторант по медицински науки од областа на јавното здравство. Вработена во секретаријат на ЗМЈИЕ.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Мерита Мустафаи е родена 1980 година во Тетово. По професија е магистер по сообраќај. Вработена во државен испитен центар Скопје.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Камелија Спасова е родена 1992 година во Скопје. По професија е дипломиран економист. Вработена во фондација Македоника. Член на РСБСП од 2015 година.
 • Јованка Ефтимова е родена 1957 година во Кавадарци. По професија е дипломиран правник. Вработена во кадровско и архивско-канцелариско работење во МОБ.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Јетмир Алиу е роден 1976 година во Гостивар. По професија е дипломиран сообраќаен инжинер. Вработен во општина Гостивар, одделение за сообраќај и патишта.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Игорче Тодев е роден 1977 година во Велес. По професија е дипломиран сообраќаен инжинер. Вработен во станица за технички преглед ЕМША ДООЕЛ, Неготино .   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Иван Соколов е роден 1961 година во Виница. Има завршено средно образование. Од 2006 до 2014 година член на УО на ЈП за стопанисување со пасишта.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Доц. д-р Златко Кесковски Роден e во Охрид во 1970 година. Завршил Економски факултет во областа на државното управување. Магистрирал и докторирал во областа на кризен менаџмент.  Професор е на Факултетот за детективи и безбедност при ФОН Универзитетот во Скопје. Член на РСБСП од 2015 год.
 • Зоран Јошевски е роден 1977 година во Битола. По професија е дипломиран технички инжинер, доктор на технички науки. Работи како Доцент од областа на сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола .   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Венко Стомнароски е роден 1967 година во Прилеп. По професиjа е дипломиран економски менаџер, магистер по туризам. Работи во Македонски телеком.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Сефедин Халити е роден 1969 во с. Доброште Општина Тетово По професиjа е дипломиран компјутерски инжинер. Работи во Министерство за Финансии, Управа за Јавни Проходи во Тетово.   Член на РСБСП - втор мандат.
 • Монев Предраг е роден 1968 год. во Берово. Дипломира на Електротехнички факултет во Скопје Член на РСБСП - втор мандар
 • Небојша Томович е роден во 1957 год. во Куманово. Вработен е во ЈП “Пазаришта” Куманово. Член на РСБСП - втор мандат
 • Мустафа Мандал е роден 1963 година во Скопје По професиjа е дипломиран шумарски инжинер. Работи во Агенција за поддршка на претрприемништвото на Република Македонија.   Член на РСБСП - втор мандат.
 • Роден 1965 година во Општина Пласница. По професија е дипломиран правник. Вработен во ЈЗУ Здравствен дом - Македонски Брод. Член на РСБСП - втор мандат.
 • Професија: дипломиран правник. Вработена е во Град Скопје. Член на РСБСП - втор мандат.
 • Вработен во ЈП за Државни патишта Член на совет – втор мандат

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

© 2017 rsbsp.org.mk | РСБСП E-mail
Developed by Kajgana Media